• Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2 - A Legend of Shaolin Temple 2

    Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2 (2009)

    Võ Thuật | Tập 50/50

    Những năm cuối triều Tuỳ,thiên hạ đại loạn , các lộ chư hầu tự lập vương vị binh biến liên miên dân chúng lầm than thống khổ 13 người dân ...